Добре дошли!

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

НОВА ЗАГОРА

 

ЗАПОВЕД

№РД  07 - 650/25.01.2022 г.

 

 

 

на основание: чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и заповед РД 09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката

 

НАРЕЖДАМ

 

Определям за неучебни дни 31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г. включително.

На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция съгласно заповед на Министъра на образованието и науката РД 09-1804/31.08.2021 г.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на ПГСС и да се доведе до знанието на учениците, педагогическия и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Йовелина Тодорова, на длъжност - ЗДУД.

  

Лиляна Стоянова

Директор на ПГСС - Нова Загора

 

 

Коледно настроение

 

Ученици и учители от ПГСС получиха грамоти и награди,
в конкурса за есе, 
посветен на
200 години от рождението на Георги Раковски

 

 

Предколедно настроение

 

ВАЖНО!!!

за учениците от VIII до XII клас:

 

Съгласно писмо РД-13-2427/ 02.12.2021 г. на РУО на МОН, всички ученици  от VIII до XII клас могат да се завърнат присъствено в училище ако 50% от учениците от всяка паралелка подадат декларации за съгласие да бъдат тествани, с неинвазивен тест или притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи.

За възстановяване на присъствения учебен процес е необходимо учениците и техните родителите да попълнят приложената декларация за съгласие.

 

Формуляр на декларацията може да изтеглите тук.

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора

се включи в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001

 

"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"

 

 

Първи декември 

Световен ден за борба срещу СПИН

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в провеждане на занятия по създаване и функционирането на Учебно тренировъчни фирми по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” през учебната 2021/2022 г.

Уважаеми бизнес партньори/работодатели,

Каним ви да участвате в занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчни фирми, които включват запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, развитие на предприемачески умения, попълване и изготвяне на документи, симулиране на производство и др. за придобиване на практически умения по:

1.       професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“/специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

2.      професия „Хлебар-сладкар“/специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“

от професионално направление „Хранителни технологии“.

Необходими документи:

1.      Заявление

2.      Автобиография или друг документ доказващ минимум две години професионален опит.

Документите се приемат в ПГСС гр. Нова Загора, етаж II, стая 220, до 16,00 часа на 03.12.2021 г.

 

 

 

 

ПГСС е сред институциите,
представили добри практики в област Сливен
за учене през целия живот

 

 

УЧАСТИЕ НА ПГСС В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ЕТАП
ПО ПРОЕКТ
„МЛАДЕЖКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ“
(YOUCooperATE)

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА

 

ЗАПОВЕД

РД 07- 380/18.11.2021 г.

на основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 09-4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката, и писмо изх.№ 11-31/17.11.2021 г. от началника на РУО Сливен

във връзка с: регистриран спад в заболяемостта  от COVID-19 в област Сливен и община Нова Загора

 

НАРЕЖДАМ:

 

да се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

В ОРЕС СЕ ОБУЧАВАТ:

 

-          VIIIа, VIIIб, VIIIв, VIIIг, IXа, IXб, XIIа, XIIб, XIIв, XIIг – за периода

 от 22.11.2021 г. - 26.11.2021 г. /включително/

 

-          IXв, IXг, Ха, Хб, Хв, Хг, XIа, XIб, XIв, XIг - за периода

от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. /включително/

 

1.             Занятията при присъственото обучение се провеждат в съответствие с приетите в ПГСС гр. Нова Загора Вътрешни правила за организация на учебния  процес в условия на епидемична обстановка, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

2.             В ПГСС да се спазват следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

Часове за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове - 40 мин., /с 10 мин. междучасие и голямо междучасие след втори учебен час/, съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на уч. 2021/2022г. Обучението на учениците в дневна форма на обучение да се осъществява доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на

ИКТ в платформата TEAMS синхронно, а при обективна невъзможност от ползването им - да се осъществява асинхронно, чрез групи в социалните мрежи. По изключение, за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението да се извършва, чрез разнасяне на учебни материали и текуща обратна връзка от образователния медиатор до дома на ученика.

3.             В дните, в които учителите нямат часове с класове обучаващи се присъствено могат да провеждат учебните часове от разстояние в електронна среда от дома си.

4.             Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове и дни.

5.             За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят съответните услуги в електронна среда.

6.             Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед и утвърдената Вътрешно-училищна организация  и правила в условията на  COVID-19. Задължително използват лични предпазни средства.

7.             Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсерите  в училището.

8.             Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропускателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Цветанка Стефанова - ЗДАСД.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение.

 

Лиляна Стоянова,

Директор на ПГСС – Нова Загора

 

Първо място за ученик от ПГСС в Национален конкурс

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

НОВА ЗАГОРА

 

ЗАПОВЕД

№ РД  07– 302/05.11.2021 г.

на основание: чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и писмо РД-13-2312/05.11.2021 г. на началника на РУО Сливен

съгласно: т. 18 и т. 19 на Заповед № РД 01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и писмо № 11-29/04.11.2021 г. директорът на РЗИ - Сливен

във връзка с: достигната заболеваемост повече от 500 души на 100 000 население за 14-дневен период,

 

НАРЕЖДАМ

 

считано от 08.11.2021 г. /понеделник/, за всички ученици от VIII до XII клас, се преустановява присъственото провеждане на учебни занятия. Обучението ще се организира от разстояние в електронна среда.

 

Часове в ОРЕС са с продължителност 40 мин., /с 10 мин. междучасие и голямо междучасие след втори учебен час/, съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на уч. 2021/2022г. Обучението на учениците да се осъществява, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата TEAMS синхронно, а при обективна невъзможност от ползването им - да се осъществява асинхронно, чрез групи в социалните мрежи. По изключение, за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението да се извършва, чрез разнасяне на учебни материали и текуща обратна връзка от образователния медиатор до дома на ученика.

За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят съответните услуги в електронна среда.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение.

 

Лиляна Стоянова,

Директор на ПГСС – Нова Загора

 

 

Две престижни втори места за ученици от ПГСС
в Националния ученически конкурс за есе,
посветен на 200 години от рождението на Георги Раковски

1 ноември - Ден на будителите

 

Нова заповед във връзка с ротационното обучение - 28.10.2021 г.

 

 

Информираме Ви, че на заседание на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в област Сливен е взето решение, с оглед  повишена заболеваемост, регистрирана на територията на град Сливен и общинските центрове в област Сливен, да се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за училищата в град Сливен, град Нова Загора, град Котел и град Твърдица, както следва:

 

В ОРЕС СЕ ОБУЧАВАТ:

- V, VI, IX, X и XI клас – за периода от 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г./включително/

- VII, VIII и XII клас - за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. /включително/

 

 

 

 

Гроздобер в училище

 

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

Отново е септември, а утрото е ведро и прохладно. Дворът на Професионалната гимназия по селско стопанство е празнично украсен и подреден. На входа ни посреща надписът „Добре дошли“. Поводът за всичко това е откриване на новата учебна година. 15-ти септември е ден, изпълнен с трепетно очакване, настроение и слънчеви усмивки!

Както всички български училища, така и ние отворихме училищните врати в условията на COVID-19. 

Тържеството за началото на учебната 2021/2022 година започна с изпълнение на химна и издигане на националното знаме.

Поздравителен адрес бе прочетен от името на кмета на община Нова Загора г-н Николай Грозев.

В своето тържествено слово, директорът на училището г-жа Лиляна Стоянова приветства всички ученици, специално се обърна към осмокласниците, които за пръв път пристъпват прага на училището. Призова ги да съхранят традициите на гимназията; да се справят с трудностите, които ще срещнат; да усвоят професиите, които са избрали; и не на последно място им пожела да бъдат здрави и успешни през новата учебна година.

Днешният 15 септември беше по-различен, но това не се отрази на празничното ни настроение. Всички заедно сме готови да приемем предизвикателства и да покажем, че винаги можем да разчитаме един на друг, че в основата на успеха се крие мотивацията да бъдеш най-добрият.

 

Успешна и ползотворна учебна година! На добър час!

 

Още за този ден можете да видите тук.

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ,

Тържественото откриване на учебната 2021/2022г.в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора ще се състои на 15.09.2021г./сряда/от 9.00 часа в двора на училището.

Призоваваме за спазване на всички противоепидемични мерки.

Заповядайте!

Важно за родителите  

Всички семейства, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация, в срок до 15 октомври 2021 г. в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП), като се прилагат удостоверение, издадено от съответното училище, че детето е записано в осми клас и/или копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. 

Лиляна Стоянова
Директор

 

 

 

Да вкусиш от плодовете на дългогодишни усилия

Първо място за ПГСС в националeн конкурс

 

 

Кратко представяне на професиите в нашето училище

 

 

 

 

 

 

 

Спасовден е!

 

 

На добър час, Випуск 2021!

 

 

 

 

ПГСС изпрати своя шестдесети пореден випуск абитуриенти – ВИПУСК 2021


 

Днес, 14.05.2021 година, вратите на нашето училище отново се разтвориха пред поредния випуск абитуриенти, които поемат своя път към бъдещето. 

Всяка година, в седмицата, предхождаща 24 май, училището се разделя със своите абитуриенти. Събитието е празник за всичкиученици, учители, родители, гости... И независимо, че се повтаря всяка година, този специален ден е много вълнуващ и винаги различен.

 Различни са и порасналите деца, които прекрачват прага от детството към самостоятелния живот. Виждаме колко умни и зрели са станали, изградени като личности със своя индивидуалност и с красивото излъчване на младостта.

 Разбираме колко неумолимо е времето, но това не е раздяла. Това е просто едно ново начало. Не искаме да си казваме „сбогом“, защото винаги ще пазим спомените в сърцата си!

  

На добър час, момичета и момчета от Випуск 2021!

За да видите моменти от последния учебен ден на ВИПУСК 21, последвайте линка.

 

 

 


 

Ден на ученическото самоуправление в ПГСС

 

Днес, 10 май 2021 г., в ПГСС се проведе Ден на ученическото самоуправление, организиран от Училищния парламент на гимназията. Учениците поеха за един ден задълженията на учителите и служителите в училището. В рамките на инициативата те организираха учебния процес, решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.
Наблюденията над проведените учебни часове показаха, че учениците, влезли в ролята на учители, приемат сериозно задължението да проведат учебния час и спазят указанията на преподавателите си. В този ден в ролята на Директор на гимназията влезе Станимир Стоянов от IX „б“ клас, който сподели, че работата е интересна, но не толкова лесна.
Атмосферата в учебните часове бе ведра и изпълнена с очаквания. Целта на инициативата бе осъществена – учениците разбраха, че за да се проведе качествен учебен процес, трябва не само добра подготовка, но и да сме подготвени и за всякакви изненади. Урокът трябва да бъде не само интересен, но и полезен и за целта младите колеги използваха интерактивни методи на обучение, различни творчески задачи, кръстословици и др.
Процесът на обучение е двустранен. Учениците се убедиха, че трябва да участват активно и да бъдат съпричастни към усилията на преподавателите.
Училището ни дава не само знания, но и ни подготвя да бъдем отговорни хора.

За да видите моменти от протичането на деня на ученическото самоуправление, последвайте линка.

 

 

 

„Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден !“


По повод празника на ПГСС – Нова Загора, 6 май – Гергьовден, ученици от IX клас, облечени в народни носии, възпроизведоха гергьовденските обреди и ритуали, според българската фолклорна традиция.

Представени бяха обредните практики: бране на пролетни цветя и лековити билки в ранното утро на светлия ден, закичване с венци, печене на агне и обредни хлябове. Всеобщо веселие предизвика люлеенето на гергьовденската люлка. Показани бяха и ритуалите, целящи да осигурят здраве и плодовитост на живата стока, както и извеждането на стадото на първата зелена паша.

Празникът завърши с подредбата на богатата гергьовденска трапеза.

За поредна година учениците от гимназията се докоснаха до традициите на един от най-тачените празници в народния календар. Това ги направи по-добри, по-задружни, по-отговорни и по-весели!

Нека Св. Георги да подкрепя всички във всяко начинание, да укрепва вярата в доброто и да вдъхва смелостта и куража, който носи със себе си, за да се справяме безпроблемно и успешно с предстоящите задачи и предизвикателства на днешния ден!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

За да видите моменти от празничното настроение, последвайте линка.

 

 

Млад фермер - 2021

Достойно представяне на ученици от нашето училище на Националното състезание "Млад фермер".
За да видите моменти от събитията в Свиленград, последвайте линка.

ПГСС отбеляза Деня на Земята с различни инициативи

На 22 април 2021 година в ПГСС  бе отбелязан Денят на Земята. Той премина с различни инициативи под мотото:
„Да дадем своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за да съхраним живота на планетата”.


Учениците от клуб „ Околна среда“, с ръководител г-жа Емилия Петрова, изготвиха презентация на тема „Земята е наш дом- да я пазим чиста ”. Акцент в нея бяха: основните замърсители на въздуха, почвата и водите; последиците от замърсяването на природата и как да променим начина си на живот, за да съхраним планетата Земя.  Представителите от клуба изготвиха и табло със защитените животински и растителни видове в България.
Учениците от клуб „Приложни изкуства“, с ръководител г-жа Тоня Димитрова, създадоха постер с рисунки на тема „Да опазим планетата чиста“, окопаха младите дръвчета в двора на училището и освежиха цветните алеи с нова растителност. Участниците в благородната инициатива очакват да дадат пример и на останалите гимназисти и дворът на гимназията да се превърне в „цветна градина".
Ученическият парламент се включи с  доброволческа акция за почистване  двора на гимназията и прилежащата към него пешеходна зона.


Възпитаниците на ПГСС отправят своя призив към всички:  
Да бъдем съзнателни  не само на този ден, но и през цялото време да се грижим за мястото,  в което живеем – Земята.
Защото тя е нашият дом!

Вижте още!

ПГСС – Нова Загора отбеляза Световния ден за опазване на паметниците на културата – 18 април

 

Учениците от клуб „ Културно наследство на България“ при ПГСС – Нова Загора, с ръководител г-жа Катя Неделчева, се включиха с разнообразни дейности по повод Световния ден за опазване на паметниците на културата.
Инициативата на клуба има за цел да се акцентира върху проблемите, свързани с опазването и популяризирането на материалните и духовни паметници на културата и историята в България.
Разделени на екипи, възпитаниците на гимназията имаха за задача да изработят табла с включените в  Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО обекти от България: Боянската църква, Ивановските скални църкви, Казанлъшката гробница, Мадарският конник, Несебър – старият град, Рилският манастир, Свещарската гробница, както и нематериалното наследство, което завещаваме на света: Нестинарството и хорът на Бистришките баби. Изработена беше и карта с местоположението на обектите.
 
18 април е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.

Вижте още

22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Вижте как учениците отбелязаха този ден в условията на обучение в електронна среда!

 

 

 

Дами показаха майсторски умения в шофирането на осмомартенско рали, организирано от ПГСС – Нова Загора

Много адреналин и емоции съпътстваха осмомартенското рали „ЖЕНА ЗАД ВОЛАНА“ за майсторско управление на автомобил, проведено в ПГСС по повод Международния ден на жената.
Смелост, за да покажат уменията си зад волана, проявиха десет дами – различни по възраст, професия и опит зад кормилото, а слънчевото време допълнително превърна проявата в истински празник.
Директорът на гимназията г-жа Лиляна Стоянова откри първото издание на спортната изява, като поздрави дамите с настъпващия 8-ми март и им пожела успешно представяне.
Много и разнообразни бяха елементите по трасето, които дамите трябваше да преодолеят успешно и за време: „змейка”, „тунел”, „осморка”, перпендикулярен гараж назад и напред и др. За всеки от елементите имаше назначен по един отговорник, който следеше за правилното му изпълнение. С вдигане на зелен флаг той отбелязваше, че елементъге изпълнен без грешка, а с червен – нарушение.
В продължение на час състезателките показаха своите шофьорски умения под окуражителните възгласи на публиката
Жури в състав: председател – Соня Чалъкова, управител на Учебен център „Соня Чалъкова 693”ЕООД, Нова Загора и членове – Дилян Чалъков и  Еньо Енев – автоинструктори оцениха и класираха участниците, както следва:
I. място – Марияна Желязкова, с.Съдийско поле
II. място – Юлия Петрова, Нова Загора
III. място – Райна Маринова, Нова Загора
Победителката Марияна Желязкова, която освен, че зае първото място в комплексната надпревара, спечели и специалната купа на организаторите на събитието – ПГ

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен