Качество на професионалното образование

САМООЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

2014/2015 учебна година

І. Критерий: „Постигнато равнище в учебния процес"

Показатели:

1.Относителен дял на напусналите системата на професионалното образование учители

/Показатели/1_1.png

2. Относителен дял на квалифицираните учители

/Показатели/1_2.png

3. Ученици, придобили степен на професионална квалификация

/Показатели/1_3.png

4. Относителен дял на учениците, провеждащи практическо обучение на реални места при работодатели

/Показатели/1_4.png

ІI. Критерий: „Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности"

Показатели:

1. Брой ученици, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности

 

 

/Показатели/2_1.png

2. Участие в проекти и програми

По национални програми:

Национална програма „Модернизиране системата на професионалното образование“

Национална програма"Оптимизация на училищната мрежа", модул"Оптимизиране на вътрешната структура на училищата", мярка"Изплащане на обезщетения на персонала"

Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"

Мярка „Без свободен час"

Проект "Да направим училището привликателно за младите хора"

Проект "Ученически практики"

 

ІII. Критерий: „Осигурени условия за учене през целия живот"

Показатели:

1. Брой ученици, навършили 16-годишна възраст, обучавани в самостоятелна, вечерна и задочна форма за придобиване на професионално образование

/Показатели/3_1.png

2. Брой ученици, навършили 16-годишна възраст, обучавани в квалификационни курсове за професионална квалификация

Един ученик обучаван в самостоятелна форма за придобиване на III степен на професионална квалификация по професията  "Техник-лесовъд".

Двама ученика, обучени за придобиване на правоспособност за категория "Ткт".

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца