Прием

Прием 2022/2023 учебна година

 

Заповед относно приема на ученици за учебната 2022/2023 година


Заповед относно записването на ученици за учебната 2022/2023 хгодина

 

График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2022/2023 година

 


 

 

Прием 2021/2022 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учебната 2021/2022 година в ПГСС - Нова Загора

ще се извършва прием на ученици по следните специалности:

 

 

Заповед
относно дейностите по приема на ученици
за учебната 2021/2022 година

Заповед
относно дейностите по записването на ученици
за учебната 2021/2022 година

График
на дейностите по приема и записването на ученици
за учебната 2021/2022 година

 

Срок за подаване на документи:

 

 

за I класиране

05 - 07.07.2021 г.

 за II класиране до 16.07.2021 г.
 за III класиране 26 - 27.07.2021 г.

 

Важно за родителите  

Всички семейства, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация, в срок до 15 октомври 2021 г. в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП), като се прилагат удостоверение, издадено от съответното училище, че детето е записано в осми клас и/или копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. 


Лиляна Стоянова
Директор

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца