Училище и работодатели – споделена отговорност по пътя на професионализма

„Училището и бизнесът - заедно за качествено професионално образование”

ПГСС  кандидатства и спечели проект по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул  „Модернизиране на системата на професионалното образование”.

Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора стартира новата 2019/2020 учебна година с обновена материално-техническа база по спечелен проект – „Училището и бизнесът - заедно за качествено професионално образование”
Проектът включва модернизация на материално-техническата база, използвана в образователния процес по професионална подготовка на водачи категория Ткт, Твк и В. Възможност за провеждане на учебните и производствени практики от учениците в реална работна среда посредством сключените договори с партниращите по проекта фирми: ЗП ”Мария Георгиева Иванова”, ЕТ „Маца-7- Диньо Динев”, ЕТ „ Диян Танев- Агроплод”
  Реализацията на проекта позволява да се обучават ученици от следните специалности:
- „Автотранспортна техника”, професия „Монтьор на транспортна техника”;
- „Механизация на селското стопанство”, професия „Монтьор на селскостопанска техника”;
- „Лозаровинарство”, професия „Лозаровинар”
Обзавеждането на кабинет по теория с действащ макетен модул на лек автомобил и макети на отделни съставни агрегати и механизми ще позволи учениците да придобият нагледна представа за тяхното устройство,принцип на действие и взаимовръзка. Модулите и макетите, отразяващи съвременните тенденции в автомобилостроенето ще способстват за формиране на знания и компетентности у учениците, имащи пряко отношение към успешната им професионална реализация.
Модернизирането на материалната база за професионално образование на ПГСС, в партньорство и с бизнеса е предпоставка за подобряване на съответствието на придобиване на професионални компетентности със съвременните изисквания на пазара на труда. Обогатяването на базата  допринася за повишаване адаптивността на обучаемите, за бъдещата им социална и трудова реализация.

 

"Училище и работодатели – споделена отговорност по пътя на професионализма"

Съвременна материално-техническа база в ПГСС – 
гаранция за високо качество на професионалното образование

 

Модернизирането на материалната база за професионално образование на ПГСС, в партньорство с бизнеса е предпоставка за подобряване на съответствието на придобиване на професионални компетентности със съвременните изисквания на пазара на труда. Обогатяването на базата с участието на работодателите допринася за повишаване адаптивността на обучаемите, за бъдещата им социална и трудова реализация.

С реализирането на проект „Училище и работодатели – споделена отговорност по пътя на професионализма“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в Професионална гимназия по селско стопанство са създадени модерна, модулно обзаведена кухня, винарна, зали за дегустация на храни и вино, закупени селскостопански машини - тракторно ремарке, плуг, два култиватора и УНЛМ. Наши партньори по проекта бяха „Едоардо Миролио“ ЕООД с. Еленово, Кооперация „Меркурий-12“АД и ЗП „Мария Георгиева Иванова”.

      Създаването на кухня и зала за дегустация на храни  ще повиши качеството на провеждане на учебни практики за професиите „Хлебар-сладкар“, „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ и “Организатор на туристическа агентска дейност”, а обучаемите ще провеждат занятия в реални работни условия.
         
      В създадената малка, добре оборудвана винарна изба със зала за дегустация учениците от специалност „Лозаровинарство“ прилагат на практика своите знания и умения за производството на вино. В изградената зала учениците ще преработват получената гроздова реколта от лозовия масив във вино, работейки в среда, близка до реалната.
         
      Работата с новите машини - тракторно ремарке, обръщателен плуг, два култиватора и УНЛМ осигурява  качествено практическо обучение на учениците по учебна и производствена практика в реална работна среда в специалност „Механизация на селското стопанство“. Чрез закупените селскостопански машини училището осигурява „изпреварващо обучение”, за да задоволи в по-голяма степен потребностите на земеделските производители от района, чрез предоставянето на пазара на труда на обучени и квалифицирани кадри, за работа със съвременна земеделска техника.

 

 

 

Училището кандидатства и спечели проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

МОДУЛ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” на МОН

В изпълнение на този проект в Професионална гимназия по селско стопанство ще бъде изградена нова модерна кухня и зала за дегустация на храни, където учениците от специалностите „Селски туризъм“ и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски умения“ ще провеждат учебните си практики.

Ще бъде изградена и винарна изба и зала за дегустация на вина, в която учениците от специалност „Лозаровинарство“ ще имат възможост да работят в условия близки до производствената среда.

По проекта ще бъде осъвременена и част от машино-тракторния парк на училището. Учениците от специалност „Механизация на селското стопанство“ ще имат възможност да работятс нови машинии – обръщателен плуг, култиватор, УНЛМ и ново тракторно ремарке.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен