Училищна документация

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ПГСС - Нова Загора за периода 2016 - 2020 година и план за действие и финансиране за периода 2018 - 2020 година

Правилник за дейността

Училищни учебни планове 

Заповед, утвърждаваща формите на обучение в ПГСС

Годишен план

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГСС

Механизъм за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие в ПГСС

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Политика за ПГСС за превенция и интервенция на насилие и тормоз

Правила за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Училищен план-прием за учебната 2018/2019 година и свободни места в паралелките

График за провеждане на консултациите през първия учебен срок на 2018/2019 г.

Организация на учебния ден

Досие за осигуряване на пожарна безопасност

План за действие при бедствия аварии и катастрофи

План относно мерки за противодействие на тероризма в ПГСС

 

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен