Административни услуги

Прием и преместване

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 

Заявление за преместване

Декларация от родител относно приравнителни изпити

Заявление за записване след завършено основно образование

Заявление за смяна формата на обучение

Заявление за записване в СФО

 

Издаване на диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, диплом

 

Заявление издаване на дубликат

 

Валидиране

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Заявление за издаване на свидетелство за валидиране

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

 

Новини

Информация

гр. Нова Загора
ул. "Цар Освободител" 67,

тел. +359 457 6 27 57

e-mail: pgss@abv.bg

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

тел. 112
- спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото

 

0457 62133
- отдел "Закрила на детето",
община Нова Загора


044 611020
- Регионален инспекторат по образованието, Сливен

087 9600339
- Илонка Толева, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО Сливен

 

 

 

Национална телефонна линия за деца